Σάββατο, 20 Ιουνίου 2009

Καταγγελία της εταιρίας «IRON TENCO »

Αθήνα, 19 Μαΐου 2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Καταγγελία της εταιρίας «IRON TENCO » Σχετικά με την καταγγελία της εταιρίας με την επωνυμία «IRON TENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΕ» κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΣΙΔΕΡΑ- ΤΣΙΜΕΝΤΑ- ΔΟΜΙΚΑ Α।Ε.» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2 και 2α του ν. 703/77, όπως ισχύει, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού συνέταξε εισήγηση που πρόκειται να εξετασθεί από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 17 Ιουλίου 2008. Στα πλαίσια της εν λόγω εισήγησης, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού υποστηρίζει ότι δεν στοιχειοθετείται κατοχή δεσπόζουσας θέσης της εταιρίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ» και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα κατάχρησης της θέσης αυτής, ενώ επίσης δεν στοιχειοθετείται σχέση οικονομικής εξάρτησης της εταιρίας «IRON TENCO» από την εταιρία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ» ούτε αδικαιολόγητη διακοπή μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων, και συνεπώς δεν τίθεται θέμα καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης αυτής. Ως εκ τούτου και βάσει των προαναφερθέντων συμπερασμάτων η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού εισηγείται την απόρριψη της καταγγελίας της εταιρίας «IRON TENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΕ» κατά της εταιρίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΣΙΔΕΡΑ- ΤΣΙΜΕΝΤΑ- ΔΟΜΙΚΑ» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2 και 2α του ν. 703/77, όπως ισχύει. Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει αφού προηγουμέ¬νως λάβει γνώση και των απόψεων των εμπλεκομένων μερών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ